Gode nyhende: Då rektorane kom attende på jobb etter sommarferien låg det post til dei frå sentralt hald. Informasjon om kjønnslemlesting, lovverket og ikkje minst ei klårgjering av at barnevernslova går over taushetsplikta og krever at både helsepersonell og skuleansatte gjev melding vidare dersom born står i fare for å bli utsett for slike overgrep. Altså, opprydding i høve tidlegare misforståingar der både skule og helsepersonell har opptrådt unnvikande overfor lovpålagt ansvar, då dei nok har vore usikre på lovgjevinga.

Fine greier.

La oss håpe at det faktisk fører til åtferdsendring då.
Og at det vidare kan føre til at norske born ikkje vert utsett for tortur og lemlesting.