SSB har no gått ut med ei revidering av eige språkbruk. Vestleg versus ikkje-vestleg skal ikkje lenger vere i bruk som kategoriseringsomgrep i SSB. Dei vil heller bruke det omstendelege, men meir presise «EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand» og «Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS».
FrP sin ivrigaste forbrukar av nettopp desse omgrepa, innvandringspolitisk talsmann Per Willy Amundsen, vil ikkje gje slepp på omgrepa vestleg og ikkje-vestleg. Han seier til Aftenposten at «Her er man tydeligvis ute etter at man helt skal slutte å bruke hele begrepsparet som deler verden i to. Dette vanskeliggjør utformingen av en god integreringspolitikk og er med på å skjule eksisterende problemer. Vi kan ikke ha et demokrati der vi lar være å bruke begreper som vi trenger for å takle problemer. Skal vi slutte å snakke om at menn er overrepresentert i voldsstatistikken også, fordi menn da føler seg stigmatisert? Det blir jo til slutt ganske håpløst, mener Amundsen.»

Nemleg. Omgrepa deler verda i to. Og ikkje-vestlege innvandrarar til Noreg blir dermed kategorisert som ei gruppe. Ein kunne like godt delt verda opp i Noreg og ikkje-Noreg. Det ville vore omlag like presist.

Eg ser heilt klart at Canada, USA, vest-Europa, Australia og New Zealand grovt sett kan samkategoriserast sett i eit globalt perspektiv. Det er trass alt europeiske emigrantar som har invadert Canada, USA, Australia og New Zealand, og sjølv om åra har gått og kulturane har endra seg i kvar sine retningar, og det framleis er «ikkje-vestleg» urbefolkning i områda, er det mange fellestrekk. Eg kan godt akseptere vestleg som omgrep, eg får ikkje vondt nokon stader av kategorisering som gjev meining.
Det er kategorien ikkje-vestleg som gjev for lite informasjon, og som samkategoriserer folk som er for forskjellige.

Korleis det skal vere nyttig eller informativt for nokon å ha ein felleskategori for folk frå Japan, Israel og Somalia er for meg uforståeleg. Ikkje er det nyttig i forhold til integrasjonsarbeid, ikkje gjev det nokonsomhelst informasjon, ut over at vedkommande ikkje kjem frå eit såkalla vestleg land.

SSB treng kategoriar som er presise og informative. Innvandringspolitiske talsmenn treng kategoriar som gjev meining og informasjon i høve innvandringspolitikk. Ikkje-vestleg er eit omgrep som verkeleg ikkje gjev informasjon eller meining, ut over å definere kva ein ikkje er, eller kvar ein ikkje kjem frå.
Resten av verda er så stor og forskjelligarta at ein liten titt på globusen, ein lang reise, eller ei gransking av statistikkane over korleis innvandrarar frå forskjellige land klarer seg i Noreg, burde overtyde einkvar om at ikkje-vestleg er meiningslaust som kategori.

Ikkje-vestleg:

Vestleg:

Ikkje-vestleg:

Vestleg:

Ikkje-vestleg:

Vestleg:

Ikkje-vestleg:

Vestleg: