Akademikerne offentleggjer no forskning som viser at akademikere ansatt i det offentlege på ingen måte har same nytte av pensjonsordningane der når det gjeld å vege opp for lågare løn, som offentleg ansatte med lågare utdanning har.

Dette betyr i praksis at lønsforskjellane mellom kvinner og menn blir ytterlegare forsterka av dei offentelge pensjonsordningane.

Kvinner tek no lange akademiske utdanningar i aukande grad, på enkelte studier er kvinneandelen høgast.
Kvinnelege akademikarar søker seg i større grad til det offentlege enn menn, og dermed blir lønsforskjellane mellom kvinner og menn med lang utdanning større. Gode pensjonsordningar i det offentlege har tidlegare blitt oppfatta som ordningar som var med til å utjamne lønsforskjellane mellom offentleg og privat ansette. Denne rapporten viser at det ikkje er tilfelle når det gjeld ansatte med universitetsutdanning, og forskjellane aukar jo lenger utdanning den ansatte har.

lc3b8nn-pensjon